Zapytanie ofertowe

Firma NES PHARMA RYSZARD PISKLAK SPÓŁKA JAWNA z dniem 06.09.2017 r. zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym w związku z zamiarem uczestnictwa w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu tj. Avilin Balsam Gastro poprzez zmianę właściwości smakowych i zapachowych preparatu w celu poprawy jego przyswajalności przez pacjentów, przy zachowaniu dotychczasowej postaci gęstego płynu stosowanego doustnie oraz posiadanych właściwości dotyczących oddziaływania na błony śluzowe przewodu pokarmowego. W poniższych zapytaniach ofertowych znajdują się wszelkie szczegóły dot. przedmiotu usługi, wymagań jakie musi spełnić oferent oraz formularz ofertowy.

ZAPYTANIE NR 1 | ZAPYTANIE NR 2